Harbour

Αρχιτεκτονικά

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για την επίλυση κάθε οικιστικής ή επαγγελματικής ανάγκης. Οι μελέτες περνούν από όλα τα στάδια με τελικό στόχο την εφαρμογή.

Κατανοούμε τις Ανάγκες του Πελάτη πριν τη Μελέτη

Πρώτο μας μέλημα σε κάθε μελέτη της Harbour, είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των αναγκών του πελάτη. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της επικοινωνίας της ομάδας μας με τον πελάτη, η οποία στη συνέχεια ενημερώνετε και αντλεί πληροφορίες για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της περιοχής μελέτης, τις ιδιομορφίες του οικοπέδου και όλων των παραγόντων εμπλέκονται στη μελέτη (π.χ. όροι δόμησης), για να εκφράσει τις ανάγκες του πελάτη στο χώρο. Πριν την έναρξη της Αρχιτεκτονικής Προμελέτης  πραγματοποιούνται επιμετρήσεις στο οικόπεδο και στην περίπτωση που πρόκειται για διαμόρφωση εκ νέου υπάρχοντος χώρου, πραγματοποιείται συστηματική αποτύπωση αυτού.

Η αποτύπωση των αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με τα δεδομένα της περιοχής παρουσιάζονται στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη όπου επιλύονται τα βασικά ζητήματα που άπτονται του έργου, καταλήγοντας στα βασικά του μέρη με στόχο την εφαρμογή. Βάσει των δεδομένων που έχουμε συλλέξει εκπονούμε τα βασικά σχέδια των προτάσεων – λύσεων.Όλες οι υπηρεσίες της Harbour διαπνέονται από την διεπιστημονικότητα. Στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη, προτείνουμε λύσεις που εξετάζουμε υπό το πρίσμα της Αρχιτεκτονικής, της Βιωσιμότητας και της Οικονομίας, χωρίς εκπτώσεις στην αισθητική και τη λειτουργικότητα των προτάσεων μας.

Η επιλογή της καταλληλότερης λύσης γίνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη και απαραίτητες βελτιώσεις στις υπάρχουσες προτάσεις διενεργούνται σε συνεννόηση με αυτόν προκειμένου να οδηγηθούμε βαθμιαία στην τελική λύση.

Αφού καταλήξουμε στην κατάλληλη πρόταση εκπονούμε όλα τα απαιραίτητα συμπληρωματικά της τρισδιάστατα – φωτορεαλιστικά σχέδια, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα περί της λύσης που προτείνεται να υλοποιηθεί.

Οριστική Μελέτη

Αφού ολοκληρωθεί η προμελέτη και καταλήξουμε στην τελική μορφή του έργουεκπονείται η οριστική μελέτη από την ομάδα μας (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, επιμετρητής ποσοτήτων, λοιποί σύμβουλοι).

Προετοιμάζουμε όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας

Ο αρχιτέκτονας ετοιμάζει τρισδιάστατο μοντέλο του οριστικοποιημένου σχεδίου, το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη φορά με κάθε λεπτομέρεια, ενώ περιλαμβάνει και την επίπλωση των χώρων.

Μελέτη Εφαρμογής - Λεπτομέρειες

 Η μελέτη εφαρμογής και τα κατασκευαστικά σχέδια γίνονται πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών προκειμένου να αποτυπωθούν σε σχέδια οι λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να καθοδηγήσουν τα συνεργεία στην ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Εκπονούνται τα γενικά κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τα σχέδια λεπτομερειών, με έμφαση στη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και σύγχρονων μεθόδων κατασκευής.

Κατά την διάρκεια της κατασκευής, εάν ζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται συμπληρωματικά σχέδια, ανάλογα με το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται ανά έργο.

 

Συμπληρωματικά με την Οριστική Μελέτη, η Harbour, παρέχει υπηρεσίες Διοίκησης Έργων, Προϋπολογισμούς – Κοστολόγησης Έργων καθώς και δυνατότητα παρουσίασης της Μελέτης σε σειρά ψηφιακών φωτορεαλιστικών απεικονίσεων και βίντεο – ξεναγήσεων στους χώρους του κτιρίου (animation) καθώς και την Κατασκευή Αρχιτεκτονικού Προπλάσματος (Μακέτα) για την πλήρη κατανόηση του υπό κατασκευή Έργου και των λεπτομερειών του..

Έκδοση Πολεοδομικής και Οικοδομικής Άδειας​

Οριστική Μελέτη

Με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης, ετοιμάζονται οι φάκελοι και ακολουθείται η διαδικασία για την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής Άδειας. Η έγκριση των αδειών από τις αρμόδιες αρχές αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών ανέγερσης του κτιρίου.

Επίβλεψη κατασκευής

Αφού ολοκληρωθεί η Μελέτη και χορηγηθεί η απαιτούμενη Άδεια από την Αρμόδια Αρχή, η Harbour αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής των έργων από το στάδιο της θεμελίωσης μέχρι την παράδοση τους. Όλα τα στάδια της κατασκευής ελέγχονται με τακτικές επισκέψεις στο εργοτάξιο.

Πραγματοποιείται εβδομαδιαία επίσκεψη στο εργοτάξιο από τον αρχιτέκτονα και μηνιαία συγκέντρωση όλων των εργολάβων, υπεργολάβων και συμβούλων. Επισκέψεις στο εργοτάξιο γίνονται από τον αρχιτέκτονα οποιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί ή θεωρηθεί από τον ίδιο ή οποιοδήποτε παράγοντα του έργου ότι είναι απαραίτητο.

Υποστήριξη του έργου μετά την ολοκλήρωση του

Κατά την προσωρινή παράδοση του έργου στον πελάτη αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος. Στο στάδιο αυτό επιβεβαιώνεται η σωστή αποπεράτωση του έργου και επιδιορθώνονται κατασκευαστικές ατέλειες, εάν αυτές υπάρχουν.

Ζητήστε προσφορά και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*)

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (*)

  EMAIL (*)

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

  ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ (*)
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (*)

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (*)

  ΕΩΣ 0,40,4 - 0,80,8 – 1,21,2 - 1,61,6 - 2,0> 2,0ΑΛΛΟΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

  ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

  ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ (ANIMATION)

  ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*)

  ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (*)

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (*)

  Ζητήστε προσφορά και θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα κάποιος εκπρόσωπός μας:

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (*)

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (*)

   EMAIL (*)

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

   ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ (*)
   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (*)

   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (*)

   ΕΩΣ 0,40,4 - 0,80,8 – 1,21,2 - 1,61,6 - 2,0> 2,0ΑΛΛΟΣ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

   ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (*)

   ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

   ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

   ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

   ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   ΕΠΙΒΛΕΨΗ

   3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ (ANIMATION)

   ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*)

   ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (*)

   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (*)