Harbour

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Για την κατασκευή ενός κτιρίου υπάρχουν τα στάδια κατασκευής της οικοδομής. Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών μιας νέας οικοδομής, απαιτείται η έκδοση της οικοδομικής άδειας του συγκεκριμένου έργου. Για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική υποβολή πλήρους φακέλου στην Υπηρεσία Δόμησης καθώς και να χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις (Εφορία Αρχαιοτήτων, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κλπ).Στη φάση αυτή καθορίζεται η επίβλεψη της οικοδομής από αρμόδιο μηχανικό.


Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


Αφού εκδοθεί η άδεια οικοδομής, ακολουθεί:
 • Γνωστοποίηση της στο αστυνομικό τμήμα.
 • Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.
 • Εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση ασφαλείας.
 • Τοποθέτηση πινακίδας του έργου με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας, στην οποία εμφαίνονται οι μελετητές και ο ανάδοχος του έργου.
Στάδια Κατασκευής της Οικοδομής

Οικοδομικές Εργασίες

Οι Οικοδομικές εργασίες, χωρίζονται σε τρία στάδια:
Καθώς το έργο κατασκευάζεται προοδευτικά πρέπει να γίνεται:
 • Σύνταξη ημερολογίου του έργου στο οποίο σημειώνονται όλες οι παρατηρήσεις για την πορεία του.
 • Πληρωμή των ενσήμων του  ΙΚΑ για την αντίστοιχη κατασκευαστική φάση.
 • Διατήρηση φακέλου παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) ιδιοκτήτη για χρήση στην εφορία.
 • Έλεγχος τήρησης χρονικού προγραμματισμού έργου.

Στάδια Κατασκευής της Οικοδομής

Στάδιο κατασκευής της οικοδομής πρώτο: Χωματουργικές Εργασίες – Κατασκευή Οικοδομικού Σκελετού
Το πρώτο στάδιο κατασκευής της οικοδομής, αφορά στις χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού (φάση 1 πίνακα ΙΚΑ)
1. Χωματουργικές Εργασίες
 • Καθαρισμός-οριοθέτηση οικοπέδου: Προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκσκαφές θα πρέπει το εργοτάξιο να είναι καθαρό, προσβάσιμο και προσδιορισμένο. Ο καθαρισμός του γίνεται με ειδικά χωματουργικά μηχανήματα. Η οριοθέτηση γίνεται σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Χάραξη οικοδομής: Εφόσον έχουμε προσδιορίσει και οριοθετήσει το εργοτάξιο μας θα πρέπει να γίνει η χάραξη της οικοδομής, σύμφωνα με το διάγραμμα εκσκαφών. Η χάραξη της οικοδομής οριοθετεί το σημείο εντός του εργοταξίου εντός του οποίου θα γίνουν οι εκσκαφές.
 • Αντιστηρίξεις – “ντουλάπια”: Σε περίπτωση που το οικόπεδο συνορεύει με γειτονικά κτίρια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνει τμηματικά και σε φάσεις με τη μέθοδο δημιουργίας αντιστηρίξεων – “ντουλαπιών”.
 • Έλεγχος εδαφικού υποστρώματος: Εάν υπάρχει υποψία για υπόγεια νερά, θα πρέπει να γίνει εδαφοτεχνική μελέτη. Στη περίπτωση αυτή κατασκευάζουμε κατάλληλή διάταξη για τον έλεγχο της στάθμης του νερού.
 • Γενικές εκσκαφές – μεταφορά προϊόντων εκσκαφής: Μετά τη χάραξη της οικοδομής, εντός του εργοταξίου μπαίνουν τα σκαπτικά μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής το εργοτάξιο πρέπει να παραμένει καθαρό. Προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρειαστούν για τη κατασκευή, απομακρύνονται από το εργοτάξιο.

Η Harbour Architecture αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη του έργου σας, από το αρχικό στάδιο της σύλληψης της ιδέας εώς και την διαδικασία της αδειοδότησης του.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης παραμένουμε σε διαρκή συνεργασία μαζί σας ώστε να εξασφαλίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Εργασίες σκυροδέματος
 • ∆ιάστρωση μπετόν καθαριότητας: Μόλις τελειώσει η εκσκαφή, η πρώτη δουλειά είναι η διάστρωση του ταμπανιού (το δάπεδο του σκάμματος) με μπετόν καθαριότητας (που λέγεται επίσης και σκυρόδεμα εξυγιάνσεως).
 • Χάραξη υποστυλωμάτων και τοιχίων υπογείου: Χαράσσουμε με ατσαλόπροκες και ράμματα επάνω στο μπετό καθαριότητας τα υποστηλώματα και τα τοιχεία σύμφωνα με τη μελέτη, προκειμένου να σιδερωθούν και καλουπωθούν στα σημεία που προβλέπει η μελέτη.
 • Κατασκευή φέροντος οργανισμού υπογείου: Στη φάση αυτή πραγματοποιείται η σκυροδέτηση των θεμελίων, των τοιχίων και των υποστηλωμάτων του υπογείου. Απαραίτητη είναι η πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού για την σεισμική μόνωση της κατασκευής από τα γειτονικά κτίρια.
 • Μονώσεις υπογείων: Μόνωση στα τοιχία του σκυροδέματος, μόνωση των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με 2 στρώσεις τσιμεντοειδούς, τοποθέτηση υγροαπωθητικής μεμβράνης  περιμετρικά του τοιχίου του υπογείου, μόνωση υποστυλωμάτων-δοκών και πλακών με εξηλασμένη πολυστερίνη.
 • Επίχωση δαπέδου υπογείου: Επίχωση εδαφικού υλικού σε στρώσεις, το οποίο διαβρέχεται για την πλήρωση των κενών και συμπυκνώνεται με ειδικό μηχάνημα. Ως τελική εδαφική στρώση τοποθετείται αμμοχάλικο (πάχους 10 εκατοστών).
 • Κατασκευή του δαπέδου του υπογείου με οπλισμένο σκυρόδεμα: Το δάπεδο του υπογείου είναι το πρώτο επίπεδο της οικοδομής επάνω σε αυτό το επίπεδο θα ξεκινάει ο οικοδομικός σκελετός του κτιριίου.
 • Τοποθέτηση κουτιών και σπιράλ καθώς και των σιφονιών στις βεράντες: Γίνεται κατά τη κατασκευή του οικοδομικού σκελετού, προκειμένου να μην τρυπάμε τις πλάκες της οικοδομής κατά τη τοποθέτηση τους.
 • Σκυροδέτηση οροφής υπογείου
 • Κατασκευή του λοιπού οικοδομικού σκελετού: Η κατασκευή του υπόλοιπου οικοδομικού σκελετού (φέρων οργανισμός ισογείου και υπέρ αυτού ορόφων) γίνεται με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικών δομικών στοιχείων.
 • Δοκίμια: Κατά την διάρκεια της χύτευσης μπετόν στο έργο, παίρνουμε σκυρόδεμα, σε ειδικές μήτρες και το στέλνουμε σε ειδικά εργαστήρια για έλεγχο. Σημειώνεται ότι το σκυρόδεμα πρέπει να βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον για ικανό χρονικό διάστημα. Είναι αναγκαίο δε να βρέχεται με πολύ νερό, πολλές φορές εντός της ημέρας και ιδίως όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. Με τη διαδικασία αυτή, επιτυγχάνεται η αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος.
 • Καθαριότητα σκελετού: μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του οικοδομικού σκελετού, απομακρύνουμε τους ξυλότυπους για να διατηρούμε το εργοτάξιο καθαρό και να μην παρεμποδίζεται η πρόοδος των εργασιών.
 • Θεμελιακή γείωση: Το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, ηλεκτρονική, αλεξικεραύνου κλπ.
Στάδιο κατασκευής της οικοδομής δεύτερο: Κατασκευή στοιχείων πλήρωσης και εσωτερικής διαρρύθμισης

Έχοντας ολοκληρώσει τον οικοδομικό σκελετό και ενώ η οικοδομή αρχίζει να παίρνει μορφή, το επόμενο στάδιο είναι η πλήρωση του κελύφους (εξωτερικοί τοίχοι – κατασκευή στέγης, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη μελέτη) και η διαμόρφωση της οικοδομής εσωτερικά (εσωτερικοί τοίχοι,).

 • Τοιχοποιίες: Εξωτερικές τοιχοποιίες,  εσωτερικές τοιχοποιίες,  σενάζ εξωτερικά-εσωτερικά οπλισμένα.
 • Σιδηρουργικά – ξυλουργικά: Τοποθέτηση ψευτοκασσών γαλβανισμένων στα εξωτερικά κουφώματα, τοποθέτηση ψευτοκασσών ξύλινων στα εσωτερικά κουφώματα.
 • Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ισχυρά ρεύματα,  Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ασθενή ρεύματα.
 • Υδραυλικές εργασίες: ∆ίκτυο πλήρες ύδρευσης σε κουζίνα, λουτρά και βεράντα, δίκτυο πλήρες αποχέτευσης δκτυο πλήρες απορροής ομβρίων, παροχή προς δώμα-στέγη για σύνδεση με ηλιακό, τοποθέτηση σπιράλ και διέλευση μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης πριν τη διάστρωση της τσιμεντοκονίας των δαπέδων.
 • Επιχρίσματα – Μονώσεις: Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, σοβατίσματα.
 • Εργασίες Δαπέδων: Στεγανοποίηση βεραντών, διάστρωση τσιμεντοκονίας για αλφάδιασμα των δαπέδων.
 • Στεγάσεις – Επικαλύψεις: Ξύλινος σκελετός στέγης,  Τοποθέτηση μισόταυλας, τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης, τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών, επικάλυψη με κεραμίδια σουηδικά ή ρωμαϊκά κόκκινα.
Στάδιο κατασκευής της οικοδομής τρίτο: αποπεράτωση οικοδομής

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο η οικοδομή έχει πάρει τη τελική της μορφή. Οι εργασίες αποπεράτωσης, αφορούν στο να γίνει το κτίριο κατοικήσιμο

Επιστρώσεις δαπέδων: Τοποθέτηση δαπέδων και επένδυση κλιμακοστασίων.

Ηλεκτρολογικές εργασίες : εισαγωγή καλωδιώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης , τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, τοποθέτηση διακοπτών – πριζών, ηλεκτρολογικό διάγραμμα για σύνδεση με τη ∆ΕΗ.

Υδραυλικές εργασίες:  Κατασκευή εγκατάστασης λεβητοστασίου, Κατασκευή δικτύου θέρμανσης , τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων, τοποθέτηση ειδών υγιεινής και μπαταριών, Βεβαιώσεις εγκαταστάτη.

Κουφώματα – κιγκλιδώματα: Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου ή PVC, τοποθέτηση θωρακισμένης πόρτας εισόδου, κατασκευή κιγκλιδωμάτων εξωστών και κλιμακοστασίου, τοποθέτηση μεταλλικών πορτών (αποθήκες – λεβητοστάσιο).

Ξυλουργικά: Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίων, εσωτερικά κουφώματα

Χρωματισμοί: Προετοιμασία επιφανειών με ξύσιμο τοίχων και στοκάρισμα ατελειών, σπατουλάρισμα εσωτερικών τοίχων, χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα, χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων, χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών.

Εργασίες αποπεράτωσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: φύτευση, πλακοστρώσεις, κατασκευή πέργκολας, κολυμβητική δεξαμενή κοκ.