Harbour

Καθαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων οπτοπλινθοδομών

Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


 

Γενικά

Η καθαίρεση εσωτερικών χωρισμάτων οπτοπλινθοδομών απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση για να μη θίγεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού, ώστε να μη θίγεται η ασφάλεια της κατασκευής. Ακολουθεί συνοπτικά η διαδικασία για τη σωστή και αποτελεσματική καθαίρεση της εσωτερικής τοιχοποιίας:

Εκτίμηση και μελέτη κατάστασης

Πριν από οποιαδήποτε εργασία, είναι απαραίτητη η εκτίμηση της κατάστασης από μηχανικό, ο οποίος μελετώντας τα στατικά σχέδια θα αποφανθεί αν η τοιχοποιία είναι μη φέρουσα και μπορεί να καθαιρεθεί.

Μελέτη - σχέδιο καθαίρεσης

Ο αρχιτέκτονας του έργου θα πρέπει να εκπονήσει ειδικό σχέδιο καθαιρέσεων στο οποίο θα πρέπει να επισημαίνει τα τμήματα της τοιχοποιίας προς καθαίρεση. Καλό είναι ο επιβλέπων μηχανικός να σημάνει στο εργοτάξιο τα τμήματα της τοιχοποιίας που καθαιρούνται με τρόπο κατάλληλο.

Λήψη αδειών

Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, άρα και οι καθαιρέσεις απαιτούν την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης πριν την έναρξη των εργασιών. Προσοχή: Η μη λήψη της απαραίτητης άδειας καθιστά την κατασκευή αυθαίρετη και μπορεί να επισύρει κυρώσεις!

Κατάλληλες υποστυλώσεις

Αν τα χωρίσματα παίζουν ρόλο στη στατική επάρκεια του κτιρίου, θα πρέπει να σχεδιαστούν προσωρινές ή μόνιμες δομικές υποστηρίξεις για να αναλάβουν το φορτίο μετά την αφαίρεση τους. Η καθαίρεσή τους γίνεται μόνο ύστερα από την εκπόνηση μελέτης από αρμόδιο μηχανικό.

Προετοιμασία εργοταξίου

Πριν ξεκινήσει η καθαίρεση, θα πρέπει να γίνει προσεκτική προετοιμασία του χώρου, προστατεύοντας τις γύρω επιφάνειες και εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των εργαζομένων, των ενοίκων και γενικά του κτιρίου.

Προστασία δαπέδου

Το δάπεδο θα πρέπει να καλυφθεί με κατάλληλο υλικό ώστε να προστατευτεί από πιθανές προσκρούσεις υλικών καθαιρέσεων.

Μόνωση δικτύου

Αν μέσα από τους τοίχους διέρχονται δίκτυα (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, παροχές ύδρευσης, κ.τ.λ.) αυτές θα πρέπει να απομονωθούν ώστε να είναι ανενεργές κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών βλαβών στο κτίριο ή και ατυχημάτων.

Σήμανση και τήρηση των μέτρων ασφαλείας

Πριν την έναρξη των εργασιών ο χώρος θα πρέπει να γίνει κατάλληλα η σήμανση των μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο και να ελεγχθεί η χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους εργαζομένους.

Προμήθεια κάδων

Ο μηχανικός που έχει εκπονήσει το σχέδιο ασφάλειας και υγείας, το οποίο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας υπολογίζει τον απαιτούμενο αριθμό κάδων που θα χρειαστούν για την αποκομιδή των μπαζών. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του έργου βάσει της κείμενης νομοθεσίας υποχρεούται να μεριμνά για την επαναχρησιμοποίηση ή την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και να συνεργάζεται με εγκεκριμένους συστήματα – φορείς.

Έναρξη εργασιών καθαιρέσεων

Αφού έχουμε εξασφαλίσει ότι όλη η ως άνω περιγραφόμενη προετοιμασία έχει καλώς πραγματοποιηθεί μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία των καθαιρέσεων. Η καθαίρεση θα πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή, υπό την επίβλεψη μηχανικού:

  • Καθαίρεση επιχρισμάτων. Πρώτα θα πρέπει να καθαιρεθεί προσεκτικά το επίχρισμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να καθαιρεθεί προσεκτικά η τοιχοποιία από πάνω προς τα κάτω για λόγους ασφαλείας.

Επεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια

Σε περίπτωση που οι εργασίες καθαιρέσεων αφορούν σε κτίριο ιστορικής σημασίας, εκτός από την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να χορηγηθούν και τυχόν άλλες εγκρίσεις, όπως ενδεικτικά της υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων, κ.ο.κ.

Έμφαση στην κυκλική οικονομία

Και μία τελευταία παρατήρηση: Αν η καθαίρεση γίνει προσεκτικά, οι οπτόπλινθοι είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων τοιχοπληρώσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κυκλική οικονομία.