Harbour

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΩΝ ΙΙ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων ΙΙ παρέχει κίνητρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και κτιρίων συνολικά, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της αξίας τους.


Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:


Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 27/2012/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα κτίρια καταναλώνουν το 45% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Μάλιστα, από το σύνολο των κτιρίων, σχεδόν τα μισά (το 46,1%) ταξινομούνται στη χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία, την Η (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).

Οι κατοικίεςπολυκατοικίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, επιχορηγούνται κατά ένα σημαντικό ποσοστό (έως και 60%). Περαιτέρω καλύπτονται οι τόκοι των τυχόν δανείων και τα έξοδα των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των λοιπών μελετών που θα χρειαστούν.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων

Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων, να είναι δηλαδή ωφελούμενος, είναι να έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί της κατοικίας. Δικαίωμα ένταξης  στο πρόγραμμα έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και η κατοικία θα πρέπει να φαίνεται κύρια στο Ε1. Η Αίτηση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον ωφελούμενο, είτε από τον σύμβουλο έργου. Η αμοιβή του μηχανικού καλύπτεται από το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων.

Ο σύμβουλος έργου είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιφορτίζεται με τη διαδικασία υπαγωγής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα, την εποπτεία υλοποίησης των παρεμβάσεων και τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Τα έργα της αναβάθμισης θα πρέπει να υλοποιούνται εντός 13 μηνών από την απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Η Harbour Architecture αναλαμβάνει την ένταξη της Κατοικίας ή του Κτιρίου σας στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ,  υποστηρίζοντας την όλη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οι Ωφελούμενοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκων, εντάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων τους (παράγραφος 2.2). Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία, έχουμε επιχορήγηση του απαιτούμενου κεφαλαίου έως 60% (κατώτερο όριο εισοδήματος). Στην περίπτωση που το κεφάλαιο δεν επιχορηγείται (υψηλό εισόδημα), παρέχεται ωστόσο δανειοδότηση έως και 100% του απαιτούμενου ποσού.

Για τους σκοπούς του προγράμματος εξοικονόμηση κατ’ οίκων διενεργούνται δύο Ενεργειακές Επιθεωρήσεις. Μια πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, με την οποία τίθενται και οι Ενεργειακοί Στόχοι, και μία αφότου οι επεμβάσεις ολοκληρωθούν, με την οποία ελέγχεται η υλοποίηση των στόχων που αρχικά ετέθησαν. Για να είναι επιλέξιμη μία κατοικία θα πρέπει βάσει του πρώτου ΠΕΑ να εντάσσεται σε ενεργειακή κλάση μικρότερη ή ίση της Δ’.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο εξής σημείο: Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων το πρόγραμμα υπαγορεύει τη χρήση πιστοποιημένων συστημάτων και υλικών από τους προμηθευτές.

Σε περίπτωση πολυκατοικιών, η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, με απαραίτητη και απαιτητή τη συναίνεση όλων των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από το αυτό  είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και συμπληρωματικών στοιχείων αυτών
 • Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης (εσωτερικά – εξωτερικά)
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
 • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σημαντικές Επισημάνσεις

 • Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ αφορά την περίοδο 2014-2020
 • Σημασία έγκαιρης υποβολής αίτησης: Προβλέπεται ένα συγκεκριμένο κονδύλι για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, της τάξης των 772.010.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατόπιν της εξάντλησης του χρηματικού αυτού αποθέματος, παύει η δυνατότητα των εν δυνάμει ωφελούμενων να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Ο αποδεκτός από το πρόγραμμα προϋπολογισμός είναι: 250 ευρώ / μ2 με μέγιστο τις 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση.
 • Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή καταγραφή των στοιχείων της αίτησηςΑν υποβληθούν εσφαλμένα στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται.
 • Μια Κατοικία για να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενη.Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή θα πρέπει να δοθεί από το Μηχανικό – Σύμβουλο Έργου ώστε να εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία νομιμότητας (π.χ. Οικοδομικές ΆδειεςΤακτοποιήσεις) και να διαπιστώσει εάν αυτά συμφωνούν με την πραγματικότητα.

Απευθυνθείτε στη Harbour Architecture και εξασφαλίστε έγκαιρα την αναβάθμιση της οικίας σας, με υπευθυνότητα, συνέπεια και άψογο αποτέλεσμα.

 • Συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο- εντοπισμός και
  καταγραφή των παρεμβάσεων που είναι απαραίτητες για την Ενεργειακή, και όχι μόνο, Αναβάθμιση
 • Έλεγχος της νομιμότητας της Κατοικίας. Τακτοποίησή της ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητά της,
  όπου χρειάζεται
 • Εκπόνηση Προϋπολογισμού
  επεμβάσεων – σύγκριση με τα αποδεκτά βάσει προγράμματος όρια
 • Έκδοση των Πιστοποιητικών
  Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Εκπόνηση τυχόν μελετών και Έκδοση Αδειών – Εγκρίσεων Εργασιών
  Μικρής Κλίμακας
  , όπου απαιτούνται
 • Προετοιμασία των εγγράφων και λοιπών
  δικαιολογητικών
 • Υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα
 • Συνεργασία με τους προμηθευτές των υλικών,
  οργάνωση και παρακολούθηση των συνεργείων

Η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατασκευή Μακέτας