Harbour

Άδεια λειτουργίας καταστήματος περιποίησης άκρων (ποδολογίας)

Ακολουθήστε τη Harbour Architecture στα Social Media:

 

 

Άδεια λειτουργίας καταστήματος περιποίησης άκρων

Γνωστοποίησή – έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου αισθητικής

Τα κέντρα αισθητικής (κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης άκρων, ποδολογίας, κ.τ.λ.) ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) υποχρεούνται στο καθεστώς γνωστοποίησης – αδειοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, πριν ανοίξει το κατάστημα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος να ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για τη γνωστοποίηση του καταστήματος.

Προδιαγραφές κέντρου αισθητικής - περιποίησης άκρων

Πριν ο επιχειρηματίας επιλέξει τον χώρο ο οποίος θα στεγάζει το κέντρο αισθητικής, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί τις πολεοδομικές, υγειονομικές και πυροσβεστικές διατάξεις.

Πολεοδομική νομιμότητα κέντρου αισθητικής άκρων

Ο χώρος του καταστήματος θα πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης. Ο χώρος δηλαδή θα πρέπει να είναι απολύτως νόμιμος, να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, ή όλες του οι  παραβάσεις – υπερβάσεις  – αυθαιρεσίες να έχουν ενταχθεί στον νόμο 4495/2017 ή σε προγενέστερους. Η χρήση του κέντρου αισθητικής θα πρέπει να επιτρέπεται τόσο από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, όσο και να είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή.

Υγειονομικές διατάξεις και προϋποθέσεις για τα κέντρα αισθητικής - περιποίησης άκρων

Οι υγειονομικές διατάξεις για τα κέντρα αισθητικής – περιποίησης άκρων, καθορίζονται κυρίως από την Απόφαση Υ1γ/ΓΠ/9516/09 (ΦΕΚ-139/Β/29-1-09), όπως ισχύει. Ο χώρος αναμονής πελατών θα πρέπει να ξεχωρίζει από την αίθουσα περιποίησης, με τρόπο ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των δύο χώρων. Ο ωφέλιμος χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 15τ.μ., ενώ σε κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να αντιστοιχούν 4 τ.μ. τουλάχιστον. Οι δε θέσεις εργασίας θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους απόσταση 1μ.

Ποια είναι η διαδικασία της αδειοδότησης καταστήματος περιποίησης άκρων

Στην αρχιτεκτονική εταιρεία Harbour αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία και προετοιμάζουμε – εκπονούμε το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αδειοδότηση του καταστήματος περιποίησης άκρων. Αρχικά, ερχόμαστε σε μία πρώτη επαφή με τον υπεύθυνο του καταστήματος, ώστε αυτός να μας εξηγήσει τις ανάγκες του και εμείς να του δώσουμε συμβουλές. Έπειτα, ελέγχουμε εάν η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας (σε καταστήματα εντός πολυκατοικιών). Στη συνέχεια, υποβάλλουμε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης προκειμένου να μας χορηγήσει τη βεβαίωση χρήσεων γης.

Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται πολεοδομικά, προχωράμε στα επόμενα βήματα: Διενεργούμε αυτοψία στον χώρο και πραγματοποιούμε συστηματική αποτύπωση του καταστήματος, στα πλαίσια διεξαγωγής των απαραίτητων ελέγχων νομιμότητας. Προχωράμε ακολούθως με την αίτηση για τη βεβαίωση εγκατάστασης. Παράλληλα και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του καταστήματος, εκπονούμε το σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομής, στο οποίο επισημαίνουμε τις διαστάσεις και τα εμβαδά των επιμέρους χώρων, τα μέτρα πυρασφάλειας, καθώς και όλο τον εξοπλισμό του καταστήματος. Το σχεδιάγραμμα συνοδεύει η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, με την οποία βεβαιώνουμε ότι ο χώρος είναι σύννομος και απολύτως σύμφωνος με τις πολεοδομικές, κτιριοδομικές, υγειονομικές, πυροσβεστικές διατάξεις και απαιτήσεις. Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλα τα επιμέρους ως άνω βήματα, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία κάνοντας τη γνωστοποίηση ηλεκτρονικά μέσα από το portal του notify business. Η άδεια λειτουργίας του καταστήματος είναι πλέον γεγονός.

Ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα του τεχνίτη περιποίησης άκρων;

Ο τεχνίτης περιποίησης χεριών ή ποδιών είναι αυτός που παρέχει πάσης φύσεως υπηρεσίες σχετικές με την περιποίηση ποδιών ή και χεριών (προσθετική νυχιών, ονυχοπλαστική, κ.ο.κ.). Η άδεια λειτουργίας χορηγείται σε άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ή σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό το οποίο διαθέτει την εν λόγω άδεια. Τα άτομα στα οποία χορηγείται η άδεια θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών και άνω, ανεξάρτητα από το εάν απέκτησαν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ηλικία νεότερη. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη τοποθεσία – εγκατάσταση, για την οποία χορηγήθηκε.

Ποιες οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης;

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Θα πρέπει να διατηρεί καθαρά τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία (όσα προορίζονται για πολλές χρήσεις θα πρέπει να αποστειρώνονται σε ειδικό κλίβανο, ενώ όσα είναι μίας χρήσεως να φυλάσσονται καθαρά σε ειδικά ερμάρια). Για όσα εργαλεία είναι αδύνατον να αποστειρωθούν, ο υπεύθυνος θα φροντίζει για τον καθαρισμό τους με ειδικό απορρυπαντικό και νερό, και στη συνέχεια θα πρέπει να τα απολυμαίνει με προϊόντα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ θα πρέπει να είναι και τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιεί στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών (κρέμες, βερνίκια νυχιών, κ.τ.λ.)

Από την πλευρά της πολεοδομικής νομοθεσίας, σε περίπτωση που από τον έλεγχο νομιμότητας που τελεί ο μηχανικός διαπιστώσει την ύπαρξη παραβάσεων στο κατάστημα, ο επιχειρηματίας οφείλει να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε ο τελευταίος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση του καταστήματος.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιποίησης άκρων είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει και να τηρεί όλα τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία επισημαίνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του μηχανικού. Τέτοια μέτρα πυρασφάλειας μπορούν να είναι: η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, η ύπαρξη πυροσβεστήρων και πυροσβεστικής φωλιάς εντός του χώρου του καταστήματος, κ.ο.κ.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιποίησης άκρων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία  του εξοπλισμού πυρόσβεσης. Θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να μεριμνά για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες βάσει της κείμενης νομοθεσίας πραγματοποιούν τη συντήρηση και τον έλεγχο, καθώς και την ενημέρωση το βιβλίο με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Την ευθύνη της διαφύλαξης του βιβλίου, ως αναπόσπαστο μέρος του καταστήματος, καθώς και της επίδειξής του εφόσον ζητηθεί από την πυροσβεστική αρχή έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης.